Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Regulamin


Regulamin


REGULAMIN UCZESTNICTWA
W KONCERTACH I INNYCH WYDARZENIACH ORAGANIZOWANYCH W FABRYCE KULTURY „ZGRZYT” W LUBLINIE, NIE MAJĄCYCH CHRAKTERU IMREZY MASOWEJ W ROZUMIENIU ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW


1. Regulamin dotyczy wszystkich koncertów imprez i wydarzeń organizowanych (dalej: „Wydarzenie”) na terenie Fabryki Kultury „ZGRZYT” działającego w Lublinie przy Al. Józefa Piłsudskiego 13 (dalej: „ ZGRZYT”)

2. Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami dotyczącymi Wydarzenia dostępnymi na stronie internetowej pod adresem: www.zgrzyt.info. Zakup biletu na Wydarzenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoby uprawnione do brania udziału w Wydarzeniu bezpłatnie (akredytacje, zaproszenia, konkursy, imprezy niebiletowane itp.) obowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w takim samym zakresie jak uczestnicy Wydarzenia, którzy nabyli bilet wstępu.

3. Dziennikarze posiadający akredytację są uprawnieniu do udziału w Wydarzeniu bezpłatnie jedynie pod warunkiem wpisania swojego uczestnictwa do „rejestru akredytacji” prowadzonego przez Fabrykę ZGRZYT przed rozpoczęciem Wydarzenia i pod warunkiem sporządzenia i zamieszczenia relacji z Wydarzenia w mediach reprezentowanych przez dziennikarza.

4. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.zgrzyt.info , przy wejściu na teren Fabryki ZGRZYT oraz na stronie internetowej firmy biletowej (w przypadku zakupu biletów online).

5. Na Wydarzenie wstęp mają osoby od 12 roku życia, za wyjątkiem Wydarzeń organizowanych dla dzieci i młodzieży w wieku do 12 roku życia oraz Wydarzenia, których Organizator jednoznacznie dopuści możliwość uczestnictwa osób poniżej 12 roku życia. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą wejść do Fabryki ZGRZYT w towarzystwie osoby pełnoletniej, a osoby niepełnoletnie powyżej 16 lat za zgodą prawnego opiekuna.

6. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo wstępu i przebywania na terenie Wydarzenia w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Fabrykę ZGRZYT.

7. Każdy z uczestników Wydarzenia biletowanego winien jest przedstawić przed wejściem na Wydarzenie ważny bilet wstępu lub inny dokument upoważniający do wstępu w formie określonej przez Fabrykę ZGRZYT. Fabryka ZGRZYT ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie osobom bez ważnego i możliwego do odczytania (także przez urządzenia skanujące) biletu lub innego dokumentu upoważniającego do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

8. Uczestnictwo w Wydarzeniu obywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców (w tym on-line), których Fabryka ZGRZYT wyznaczyła do dystrybucji biletów lub biletów zakupionych bezpośrednio w Fabryce ZGRZYT.

9. Na terenie Wydarzenia mogą przebywać jedynie uczestnicy z ważnym biletem wstępu lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren Wydarzenia.

10. Uczestnik Wydarzenia może zostać wezwany do okazania dokumentu tożsamości.

11. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę udzieloną przez Fabrykę ZGRZYT na uczestnictwo okaziciela w Wydarzeniu, która może zostać cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa i porządku.

12. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na Wydarzenie. Opuszczenie trenu Wydarzenia (przekroczenie linii sprawdzania i skanowania biletów) traktowane jest jako dobrowolna rezygnacja z dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu, chyba że Fabryka ZGRZYT lub służby porządkowe dopuszczą możliwość opuszczania jej tereny w trakcie trwania Wydarzenia.

13. Każdy z uczestników Wydarzenia może zostać poddany kontroli bezpieczeństwa. Odmowa poddania się kontroli bezpieczeństwa oznacza dobrowolną rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu oraz konieczność opuszczenia terenu Wydarzenia bez prawa do ubiegania się o zwrot zapłaconej należności za bilet.

14. Fabryka ZGRZYT zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.

15. W przypadku odwołania Wydarzenia Fabryka ZGRZYT nie będzie zobowiązana do zapłaty żadnego zadośćuczynienia , rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości zakupionego i posiadanego przez niedoszłego uczestnika biletu wstępu.

16. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzeń następujących przedmiotów:
a/ broni wszelkiego rodzaju (w tym broń biała, noże, sztylety, kastety itp.),
b/ wszelkich ostrych przedmiotów takich jak noże, brzytwy, żyletki czy parasole ze szpikulcem,
c/ materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i łatwopalnych
d/ środków i substancji odurzających i psychotropowych,
e/ łańcuchów, lin, sznurków itp. o długości przekraczającej 30 centymetrów,
f/ substancji radioaktywnych, żrących, drażniących, stwarzających zagrożenie chemiczne lub biologiczne (w tym gazy pieprzowe itp.),
g/ butów z metalowymi zakończeniami
h/ wskaźników laserowych
i/ pałek, drzewców do flag, selfie stick itp.,
j/ ciężkich i twardych przedmioty, które mogą być wykorzystane jako pociski (np. kosmetyki w szklanych lub metalowych opakowaniach, puste butelki itp.),
k/ aparatów fotograficznych i sprzętu rejestrującego audio/video za wyjątkiem telefonów komórkowych i kompaktowych aparatów fotograficznych ze zbliżeniem optycznym do 10x (chyba, że Fabryka ZGRZYT udzieli na to zezwolenia),
l/ napojów, w tym jakichkolwiek napojów alkoholowych i żywności

17. Fabryka ZGRZYT nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Wydarzenia jest zabronione.

18. Zabrania się wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt.

19. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest przebywanie na terenie Wydarzenia z plecakami, walizkami, torbami, workami itp. o formacie większym niż A3 oraz innymi przedmiotami mogącymi wpłynąć na komfort lub bezpieczeństwo uczestników Wydarzenia. Przedmioty te na wezwanie służb porządkowych powinny zostać pozostawione w szatni.

20. W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych przedmiotów lub innego przedmiotu, którego wniesienie na teren Wydarzenia może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa, naruszenie porządku publicznego i/lub jest zabronione przepisami prawa, Fabryka ZGRZYT oraz służby porządkowe mają prawo odmówić posiadaczowi takiego przedmiotu wstępu na Wydarzenie bądź zażądać opuszczenia Wydarzenia, a w razie niewykonania tego polecenia usunąć go z jej terenu bez prawa zwrotu zapłaconej należności za bilet.

21. Fabryka ZGRZYT ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie bądź usunąć z jej terenu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających, agresywne, prowokujące do agresji, nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa i niniejszego Regulaminu lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu własnemu, bezpieczeństwu innych uczestników Wydarzenia, a także bezpieczeństwu artystów, obsługi Imprezy lub bezpieczeństwu Wydarzenia. W tym przypadku nie przysługuje zwrot zapłaconej należności za bilet.

22. Ostateczna decyzja dotycząca odmowy wstępu na Wydarzenie bądź usunięcia uczestnika z miejsca Wydarzenia należy do Fabryki ZGRZYT. W tym przypadku uczestnik ma prawo domagać się uzasadnienia takiej decyzji.

23. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnego na dane Wydarzenie identyfikatorów wydanych przez Fabrykę ZGRZYT: na scenę, na zaplecze, do pomieszczeń technicznych, na backstage, do garderób i wszystkich innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku Fabryki ZGRZYT oraz artystów, wykonawców i pracowników obsługi artystów i wykonawców.

24. Na terenie Wydarzenia w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (dotyczy również tzw. papierosów elektronicznych). Palenie tytoniu jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym przez Fabrykę ZGRZYT miejscu.

25. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek, mebli oraz wszelkich innych przedmiotów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Wydarzenia.

26. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, poglądy lub z jakiegokolwiek innego powodu.

27. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

28. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do informowania Fabryki ZGRZYT lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

29. Fabryka ZGRZYT nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione bez nadzoru na terenie Imprezy.

30. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracowników Fabryki ZGRZYT oraz służby porządkowej.

31. Fabryka ZGRZYT, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez pracowników służby porządkowej, której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Wydarzenia oraz przez inne osoby zatrudnione przez Fabrykę ZGRZYT do obsługi Wydarzenia.

32. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w sposób mogący powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia i/lub naruszenia prawa dopuszczalne jest użycie środków przymusu bezpośredniego celem ujęcia, zatrzymania i przekazania osoby naruszającej prawo organom ścigania bądź usunięcia jej z terenu Wydarzenia. Pracownicy służby porządkowej będący pracownikami ochrony uprawnieni są do stosowania środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

33. Fabryka ZGRZYT obowiązana jest poinformować odpowiednie służby o wykrytych przypadkach naruszenia prawa.

34. Fabryka ZGRZYT nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę przekazu artystycznego prezentowanego podczas Wydarzeń.

35. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców (np. epilepsja), samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Fabryki ZGRZYT jakichkolwiek roszczeń.

36. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez akredytowanych fotografów lub operatorów kamer w związku z udziałem w Wydarzeniu o charakterze publicznym. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Fabrykę ZGRZYT z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Wydarzenia w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie oraz na korzystanie i dysponowanie wizerunkiem Uczestnika (fotografie, wideogramy, materiały audiowizualne, materiały dźwiękowe) zarejestrowanymi w związku z Wydarzeniem. Fabryka ZGRZYT obowiązana jest zapewnić, że korzystanie z wizerunku nie będzie godziło w dobra osobiste osoby/osób utrwalonych, których wizerunek utrwalono.

37. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące Wydarzenia powinny być kierowane w formie pisemnej na adres mailowy: info@zgrzyt.info lub stacjonarnie: Al. Piłsudskiego 13 20-011 Lublin

Komentuj...